De Gemeente Renkum

Alles waar de gemeenteraad van Renkum zich mee bezighoudt en beslissingen over neemt, is terug te vinden op hun website www.renkum.nl/.  Klik op 'Bestuur' en vervolgens op 'Gemeenteraad en Commissies'. Direct naar de vergaderstukken kan ook via raad.renkum.nl  Daarna kun je dwalen en verdwalen in de enorme hoeveelheid gegevens die vastgelegd (moeten) worden. Doe dat vooral een keer.
Het zoeken naar stukken die voor Heveadorp belangrijk zijn, hebben we al voor je gedaan en vind je onder de link naar het originele stuk op de site van de gemeente Renkum.

 

TransitieVisie Warmte (TVW) 1.0

De TVW is niet zomaar uit de lucht komen vallen. De gemeente Renkum heeft, met de vraag 'Wat raakt Renkum?' bij haar inwoners regelmatig om meningen, wensen en eisen gevraagd. Bijvoorbeeld in de Nieuwsbrief van Renkum Verduurzaamt Samen van februari 2021. Hevea Initiatief en de Bewonersvereniging hebben hier ook bericht van gegeven.
Door burgers is ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken tijdens raadsontmoetingen en raadscommissie-vergaderingen en bewonersbijeenkomsten. Dat niet iedereen van deze inspraakmogelijkheden op de hoogte was en de informatie vaak moeilijk is te vinden, zijn minpuntjes. De Corona-maatregelen maakten het de gemeente nog moeilijker omdat de dorpsbijeenkomsten digitaal plaats moesten vinden. 

De Raadstukken  van 24-11-2021 en bekendmaking hiervan door de gemeente Renkum:

 

Inspraak en inbreng van de inwoners:

  • 11 maart 2021: Dorpssessie (digitaal) met ongeveer 30 inwoners van Heveadorp over de Energietransitie en Heveadorp.  Verslag
  • Inspraak tijdens de voorbereidende vergadering van de raadscommissie over de TVW op 8 november 2021, namens Wijkinitiatief De Groene Wever ( (Oosterbeek). Met kritische opmerkingen over de participatie van de burgers, de communicatie met de burgers, het tijdspad, financiën en de haalbaarheid van het ambitieuze plan.

 

Korte leeswijzer TransitieVisie Warmte versie 1.0 en Heveadorp:

  • p.12:    toelichting TVW onderdeel Omgevingsvisie
    "De beleidskeuzes van de warmtetransitie zijn in de TVW (gewenste energievoorziening, inzet op besparen van energie en de relatie van de warmteopgave met andere opgaven in de openbare ruimte). In het omgevingsplan wordt (vooral) ruimte gerereserveerd voor nieuwe energie-infrastructuur (extra elektriciteitskastjes en –huisjes bij verzwaring van het net, ruimte voor eventuele warmteleidingen, enz.)
  • p.13 hfdst 2:  Wijk van de Toekomst – Heveadorp
  • p.31  hfdst 6.5:  Heveadorp: Warmteoplossingen / Andere aanknopingspunten
  • p.36  hfdst 7.3:  Wijkplannen: Heveadorp staat ‘ingepland’ voor 2022/2023. Dit is richtinggevend en geen ijzeren wet. Bovendien betreft het een plan maken, dat is iets anders meteen beslissen en doen!
  • p.40  Bijlage 1: Logboek participatie omgevingsvisie 2020 2021. Hier kun je terugvinden hoe de inspraak van de burgers bij het opstellen van de TVW georganiseerd is. Voor Heveadorp is over het onderwerp Energie een aparte (digitale) bijeenkomst georganiseerd op 11 maart 2021. Verslag
  • p.50 Bijlage 3: De verschillende warmtevoorzieningen

 

De TVW maakt onderdeel uit van de Omgevingsvisie van de gemeente Renkum